Ons Onderwijs 2032

In het voorjaar van 2015 besluiten de staatssecretaris van OCW en de minister van Wonen en Rijksdienst tot het instellen van het Platform Onderwijs 2032.

De opdracht is op basis van een breed maatschappelijk debat tot een gedragen visie op een toekomstgericht curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs te komen.
Het jaartal 2032 wijst op het jaar dat leerlingen die nu beginnen aan hun schoolloopbaan van school af komen.

Juni 2015 bezocht een bestuurslid van de Vecon een bijeenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van 2032.
Resultaat van deze bijeenkomst was een White paper.

In januari 2016 wordt het eindadvies van het Platform gepubliceerd: Ons Onderwijs 2032.

Tijdens de jaarlijkse studiedag van de Vecon in maart 2016 is een workshop gegeven over dit onderwerp. Na een korte inleiding is de mening van de aanwezigen gevraagd over diverse aspecten uit het rapport. Ook andere bezoekers van de studiedag konden daarna hun mening geven. Deze input is gebruikt voor de brief die later is verstuurd door de Vecon.

Juni 2016 stuurde de Vecon een brief over dit onderwerp naar de bewindspersonen van OCW.
De brief is verspreid onder verschillende organisaties op onderwijsgebied.

Begin september 2016 ontving de Vecon een reactie van de staatssecretaris.

  • Voor de reactie van de staatssevretaris: klik hier

In het kader van de verdiepingsfase waren bestuursleden van de Vecon aanwezig bij een bijeenkomst van het Platform VVVO.
We hielden een pitch over de mening van de Vecon in deze discussie.

Voor de inhoud van de pitch: klik hier

N.a.v. deze bijeenkomst stuurde het Platform VVVO de samenvattende conclusies naar de Onderwijscoöperatie.

Voor de samenvattende conclusies Platform VVVO: klik hier

Oorspronkelijk was de staatssecretaris van plan om nog in 2016 met de uitvoering van de plannen uit het advies te starten en te gaan werken aan de invulling van het curriculum.
Omdat het advies nogal veel losmaakte en duidelijk was dat er nog geen sprake was van een breed gedragen voorstel, werd een verdiepingsfase ingelast.
De Onderwijscoöperatie ging aan de slag met leraren, de Regiegroep met overige partijen.
Eind 2016 was de verdiepingsfase afgerond en verschenen:

Lees meer in de nieuwsbrief.

Eind december 2016 kwam de reactie van de staatssecretaris op de verslagen van de verdiepingsfase.

  • Voor de reactie van de staatssecretaris: klik hier

Na twee hoorzittingen en een Algemeen Overleg van donderdag 20 april 2017 heeft een Kamermeerderheid aangegeven door te willen gaan met de ontwikkeling van een aangepast onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs.

  • Voor een verslag en een overzicht van de ingediende moties: klik hier

In de periode na het rondetafelgesprek en het debat in de Tweede Kamer zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin vakinhoudelijke verenigingen, waaronder de Vecon, overlegden met de Coördinatiegroep (de groep die leiding geeft aan het hele proces OnsOnderwijs 2032) over de interpretatie van moties en de gewenste gang van zaken.
De vakken die volgens de Coördinatiegroep vallen onder het kopje ‘leergebied Mens & Maatschappij’ – geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer - kregen de keus of ze wel of niet mee wilden doen met het traject dat zou volgen. De VGN (geschiedenis), KNAG (aardrijkskunde), Vecon (economie) en NVLM (maatschappijleer) zijn diverse keren bij elkaar geweest om elkaar beter te leren kennen en te verkennen of ze een gemeenschappelijke keuze konden maken.
De conclusie was snel getrokken: we komen op achterstand te staan als voor vrijwel alle vakken nieuwe curricula worden ontwikkeld, onderzocht wordt hoe ze met hun tijd mee kunnen gaan, welke rol ze kunnen spelen in het onderwijs van de toekomst, maar voor de M&M-vakken niet. We doen dus mee!

De Vecon maakt een start met nadenken over een visie en zet een enquête uit.

Begin juli eindigt het visietraject Onderwijs2032 en start Curriculum.nu dat een nieuw curriculum voor PO en VO tot stand gaat brengen. Staatssecretaris Dekker heeft het stuk dat in april besproken is in de Tweede Kamer aangepast na gesprekken met veel partijen, o.a. de vakinhoudelijke verenigingen.

  • Voor de brief van de Staatssecretaris: klik hier

Omdat de Vecon schrikt van een onderdeel in deze brief, waarin gesproken wordt over aanpassing van de algemene vakken in het vmbo zonder overleg met de vakinhoudelijke verenigingen, gaat er een brief uit richting OCW.

  • Voor de brief van de Vecon aan de Staatssecretaris: klik hier

Over dit onderwerp is een gesprek bij OCW in september, na een overleg over AE. De stelling van de Vecon "er is net een nieuw programma, verzoek is er even niets aan te veranderen, zeker niet zonder overleg met ons" wordt gehonoreerd. Vmbo ec blijft even zoals het is.

In september ontvangen we van de Coördinatiegroep (die nu leiding geeft aan Curriculum.nu) een lijst met punten die verwerkt moeten worden in de visie.

De Vecon heeft een commissie samengesteld, bestaande uit 10 leden van de Vecon uit verschillende onderwijstypes en met brede ervaring: vmbo, mbo, havo/vwo AE, havo/vwo BE, lerarenopleiders 2e graads en 1e graads. In een drietal bijeenkomsten buigt de commissie zich over de punten en op de achtergrond wordt er geschreven aan een document.
Op 11 januari 2018 is er een akkoord van het algemeen bestuur en wordt het visiedocument opgestuurd naar de Coördinatiegroep.