Van M&O naar BE

Dit dossier neemt je mee in de ontwikkelingen van het vak management & organisatie naar het nieuwe vak bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.

In 2007 verscheen een vakdossier (SLO) over het vak M&O. In dit dossier wordt aangedrongen op vernieuwing van het examenprogramma M&O.

De sectie bedrijfseconomie van de Vecon reageerde daarop in mei 2008 met een brief aan de staatssecretaris. Kern van de brief is: het examenprogramma is net veranderd, geef ons een paar jaar rust en laten we daarna eens goed kijken naar het programma.

November 2011 schrijft de sectie bedrijfseconomie van de Vecon een brief aan het ministerie. Inmiddels is een werkgroep aan de slag gegaan met gewenste aanpassingen in het examenprogramma zodat al een goed beeld bestaat van de wensen. Tevens wordt gevraagd om aanpassing van de naam van het vak.

De werkgroep heeft zowel voor havo als voor vwo een voorstel ontwikkeld.

Er komt een vernieuwingscommissie onder leiding van Arnoud Boot. Het rapport van deze commissie wordt in oktober 2014 gepubliceerd.

De sectie bedrijfseconomie van de Vecon reageert op dit rapport met een brief, gedateerd 12 december 2014. De sectie gaat akkoord met de denkrichting maar vreest voor overladenheid.

Na de publicatie van het rapport van de commissie Boot verschijnen de eerste artikelen in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs.

TEO 4, 2014 Van M&O naar Bedrijfseconomie & Ondernemerschap door Hans Semeijn

TEO 5, 2014 Bedrijfseconomie & Ondernemerschap door Frank Hordijk

TEO 6, 2014 Bedrijfseconomie & Ondernemerschap door Fons Vernooij

TEO 1, 2015 Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid: Terug naar de vorige eeuw? door Fons Vernooij

Een syllabuscommissie gaat aan de slag en publiceert juli 2015 een werkversie van de syllabus.

Tussen 10 december 2015 en 10 januari 2016 organiseerde het CvTE een veldraadpleging om te polsen of de conceptsyllabi duidelijk zijn, voldoende informatie bevatten ter voorbereiding op de CE's en een adequate uitwerking geven van het CE-deel van het examenprogramma. Een samenvatting van de resultaten van de veldraadpleging wordt gepubliceerd.

In het Tijdschrift voor het economieonderwijs verschijnen meer artikelen.

TEO 2, 2016 Beter voorbereid op de financiële toekomst: bedrijfseconomie vernieuwd door Jaap Koelewijn

TEO 5, 2016 Van M&O naar BE door Wim de Reuver

TEO 6, 2016 Kasstroomoverzicht door Wim de Reuver

TEO 1, 2017 Bedrijfseconomie, meer dan cijfers alléén! door Jean Baggen en Quincy Elvira

TEO 2, 2017 Digitale handreikkng bedrijfseconomie gereed! door Marc den Elzen

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Op weg naar het nieuwe programma door Theo Roos

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Keuzeonderwerpen - tijdig de juiste beslissing door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 M&O wordt Bedrijfseconomie door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 Het nieuwe vak Bedrijfseconomie en het centrale examen door Jan Straver, Jan Stevens en Marjan Beijering

TEO 5, 2017 Het nieuwe programma Bedrijfseconomie en de digitale handreiking door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 Financiële zelfredzaamheid nog niet glashelder door Hans Goudsmit

TEO 5, 2017 Kansen voor het onderwijs door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 De macht in de ondernemeing: De rol van aandeelhouders in historisch perspectief door Abe de Jong, Ailsa Roëll en Gerarda Westerhuis

TEO 6, 2017 Bedrijfseconomie: Finance & Control (HBO) of Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (VO) door Piet de Keijzer en Richard Puyt

TEO 6, 2017 Interview met Arnoud Boot door Nel Vijzelaar

TEO 1, 2018 Business Model Canvas door Wim de Reuver

TEO 3, 2018 Bedrijfseconomie en het Business Model Canvas: een didactische keuze door Mariska Bout en Theo Roos

TEO 3, 2018 Mission possible: invoering Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid door Marc den Elzen

Examens, syllabi e.d.

De beslissing is genomen. Het eerste examen BE zal op havo worden afgenomen in 2020 en op vwo in 2021. D.w.z. dat in 2018 de vierde klassen havo en vwo van start gaan met het nieuwe programma.

De examenprogramma's bevatten zowel de stof van het centraal examen (CE) als het schoolexamen (SE).

Examenprogramma Bedrijfseconomie havo 2020

Examenprogramma Bedrijfseconomie vwo 2021

De syllabi zijn een (gedetailleerde) uitwerking van het CE-gedeelte van de examenprogramma's.

Syllabus bedrijfseconomie havo 2020

Syllabus bedrijfseconomie vwo 2021

Het SE-gedeelte van de examenprogramma's is uitgewerkt door SLO in de zogenaamde handreiking.

Voor de nieuwe onderwerpen laat CvTE voorbeeld examenopgaven maken.

Voorbeeld examenopgave havo Domein B1

Voorbeeld examenopgave havo Domein B2, D2 en E2

Voorbeeld examenopgave havo Domein F1

Voorbeeld examenopgave havo Domein F2

Voorbeeld examenopgave vwo Domein B1 (1)

Voorbeeld examenopgave vwo Domein B1 (2)

Voorbeeld examenopgave vwo Domein B1 (3)

Voorbeeld examenopgave vwo Domein B2 en E2

Voorbeeld examenopgave vwo Domein F1

Voorbeeld examenopgave vwo Domein F2 en G

Het sectiebestuur bedrijfseconomie heeft een aantal opmerkingen gemaakt bij de voorbeeldopgaven.

Op de Vecon studiedag van 22 maart 2018 was een compleet voorbeeld examen HAVO gepubliceerd.
Naar aanleiding van het verzameld commentaar hierop door de sectie BE is het voorbeeld examen HAVO door het CVTE aangepast:

Voor het opgavenboekje: klik hier
Voor het informatieboekje: klik hier
Voor de uitwerkbijlage: klik hier
Voor het correctievoorschrift: klik hier

In het voorjaar van 2019 publiceerde het CvTE een voorbeeldexamen bedrijfseconomie vwo:

Voor het opgavenboekje: klik hier
Voor het informatieboekje: klik hier
Voor de uitwerkbijlage: klik hier
Voor het correctievoorschrift: klik hier

Het schooljaar 2017/2018 bood docenten M&O de gelegenheid om zich te laten nascholen. SLO, expertisecentrum en Vecon hebben gezamenlijk een programma samengesteld. De nascholing bestond uit 4 dagen waarop de volgende onderwerpen werden behandeld: Introductie Financiële Zelfredzaamheid, Ondernemen, Het Business Model Canvas in de klas en Maatschappelijke Risico's. 

Het materiaal van de nascholing is vrij beschikbaar. Het staat op de website van het expertisecentrum en in de Kennisbank van de Vecon. Gebruik als zoekterm nascholing be of klik op de onderwerpen van de nascholing in de tekst hierboven.