Twee onderwerpen: Het vakdidactisch denkschema en Duurzaamheid integreren in de lessen economie

Spreker(s): Lucien Fastré – oud-docent Vakdidactiek economie aan UHasselt en UCLL Tom Kuppens – prof aan Educatieve Master UHasselt en Vrij Universiteit Brussel Karolien Vlayen – docent Hogeschool UCLL en Educatieve Master UHasselt
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen-didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. In de sessie zullen twee componenten aan bod komen.
1. Het vakdidactisch denkschema
De taak van een leerkracht bestaat erin om een lesonderwerp (lesdoelstellingen) om te zetten in een goed lesontwerp en die les vervolgens zo goed mogelijk te realiseren. De kwaliteit van het lesontwerp bepaalt voor een groot stuk hoe succesvol leerkrachten zijn in de klas en of de vooropgestelde doelstellingen op efficiënte én boeiende wijze gerealiseerd worden. Het voorbereidende (denk)werk is cruciaal. Dat proces is echter niet zo eenvoudig en vergt veel inzicht in de (vak)didactiek. Het gepresenteerde denkschema wordt in een aantal lerarenopleidingen in Vlaanderen succesvol toegepast.
2. Duurzaamheid integreren in de lessen economie
Economie en duurzaamheid worden van oudsher beschouwd als vijanden. Die tegenstelling komt steeds meer onder druk te staan. Denk maar aan de wereldwijde schoolstaking voor het klimaat, waarin jongeren meer actie eisen tegen de opwarming van de aarde. De modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen heeft de sleutelcompetentie ‘duurzaamheid’ op het curriculum van alle leerlingen gezet. Daarin gaat de aandacht naar de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken, duurzame ontwikkeling en systeemdenken. In deze sessie maken we duidelijk hoe de economie-leerkrachten de sleutelcompetentie duurzaamheid kunnen implementeren in hun lespraktijk
Voor literatuur hierover zie: Vakdidactiek voor leraren economie (herwerking) | Uitgeverij Lannoo

Terug naar het agendapunt