CvTE

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) waarborgt namens de overheid de kwaliteit en het niveau van toetsen en examens en stelt scholen en instellingen in staat de afname van toetsen en examens vlekkeloos te laten verlopen.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens, de centrale rekentoets en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs, de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs en de staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs en stelt de eindtermen en examenprogramma's vast. Het CvTE heeft met betrekking tot de centrale examens de volgende taken:

  • zorgen voor syllabi waarin per examenjaar de leerstof voor het centraal examen is beschreven
  • het vaststellen van de examenopgaven en de correctievoorschriften
  • de bekendmaking van het examenrooster en de toegestane hulpmiddelen
  • de normering.

CvTE geeft opdracht aan Cito om de examens te construeren. Zowel Cito als SLO zijn betrokken bij de totstandkoming van syllabi.

Op www.examenblad.nl vindt u alle mogelijke informatie over de centrale examens.
Op www.cvte.nl vindt u informatie over de organisatie van het CvTE, de leden van het College en de medewerkers van het bureau.

Brochure over het centraal examen (CE) voor docenten met een examenklas
Docenten spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding, afname en correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft het CvTE in de brochure Het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent zaken die voor de uitvoering van deze taken van belang zijn op een rij gezet. Deze brochure is te downloaden op de informatiepagina www.ikhebeenexamenklas.nl.
Op deze pagina wordt ook aangegeven waar docenten meer informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over normering en kandidaten met een beperking.

De brochure en de pagina ikhebeenexamenklas.nl beperken zich op dit moment tot de papieren centrale examens (vmbo, havo en vwo). Informatie over de digitale centrale examens bb en kb en centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht is te vinden op de website www.examenblad.nl. Daar vindt u ook alle centrale examens en syllabi van voorgaande jaren.

De inbreng en betrokkenheid van docenten bij de examens is van groot belang bij het maken van centrale examens. Heeft u al langer examenklassen en heeft u belangstelling om mee te werken aan de centrale examens in een vaststellings- of syllabuscommissie? De docentleden voor deze commissies werft het CvTE via de vakbonden en de vakverenigingen.

Meer lezen?
Artikel in Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (2016): Hoe komen de centrale examens tot stand?