28 jun VACATURE/gezocht: 4 docenten voor de Syllabuscommissie profielvak Economie en Ondernemen

Werk je in het beroepsonderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Per 1 september 2022 wordt een Syllabuscommissie voor het beroepsgerichte profielvak Economie en Ondernemen (E&O) ingesteld. De commissie wordt ingesteld door het College voor Toetsen en Examens in verband met de vakvernieuwing E&O. Bij het concept-examenprogramma E&O wordt een concept-syllabus ontwikkeld. Op basis van examenprogramma en syllabus wordt een pilot-cspe voor de pilotscholen ontwikkeld.

Voor de Syllabuscommissie zoeken wij 4 docenten die op voordracht van het platform Economie en Ondernemen benoemd kunnen worden als: lid syllabuscommissie economie en ondernemen Vmbo.
taakomvang: ca. 40 uur in 2022/2023

College voor Toetsen en Examens
Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:
- het vaststellen van de centrale examens;
- het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
- het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.
Taken en functie-eisen lid
taken
Een lid van de Syllabuscommissie:
- neemt deel aan de vergaderingen van de Syllabuscommissie en brengt deskundigheid en ervaring in;
- bewaakt de uitvoerbaarheid van de eindtermen opgenomen in de concept-syllabus in de onderwijspraktijk;
- bewaakt dat de syllabus voldoende houvast biedt aan de docent om zich en de leerlingen adequaat voor te kunnen bereiden op het Centraal Examen en doet indien nodig suggesties voor verbetering op dit punt;
- verricht op verzoek van de voorzitter eventueel specifieke taken/werkzaamheden.

profiel
Een lid van de Syllabuscommissie Economie en Ondernemen:
- is een bevoegd vmbo-docent in het profielvak E&O;
- is bekend met de actuele ontwikkelingen in het vakgebied E&O;
- is in staat om over de grenzen van het eigen (deel)vakgebied te kijken en ‘profiel-breed’ te denken;
- heeft ervaring en affiniteit met centrale examinering.
Docenten van pilotscholen komen uiteraard ook in aanmerking voor het lidmaatschap van een Syllabuscommissie. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van leden uit pilot-scholen en andere scholen.

praktisch
De startbijeenkomst zal naar verwachting in september 2022 plaatsvinden. In het schooljaar 2022-2023 vinden vervolgens nog ongeveer 4 bijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zullen op donderdagmiddag in Utrecht zijn. Naar verwachting zullen drie van de vijf bijeenkomsten nog in 2022 plaatsvinden.

Taakvergoeding en rechtspositie
Uitgangspunt is dat de leden van de Syllabuscommissie voor iedere SC-bijeenkomst twee vacaties ontvangen, waarbij een vacatie staat voor 4 klokuur werk. Bovendien worden de reiskosten vergoed. Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via financien@cvte.nl of 030 23 06 060.
Wilt u lid worden van de SYLLABUScommissie?
Meldt u dan vóór 1 augustus 2022 -met een e-mail aan info@platformeconomie.nl- met een beknopte motivatie en cv aan bij het secretariaat van het platform Economie en Ondernemen: t.a.v. sollicitatie vacature Syllabuscommissie vmbo EO. Vanuit de aanmeldingen zullen de docenten worden voorgedragen aan het CvTE. Het CvTE controleert of de voorgedragen kandidaten passen binnen het gestelde profiel.
Meer weten?
Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een Syllabuscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een Syllabuscommissie kunt u krijgen bij mevrouw Annet van den Broek via 06 51 51 21 59 of a.vandenbroek@cvte.nl.

 

 

 

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht